Úvod / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti BULL spol. s r. o. se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, Česká republika
IČ: 41034724 DIČ: CZ 41034724
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 5978.

Bankovní spojení: 107-8515990257/0100, Komerční banka, pobočka Kroměříž
IBAN CZ 90 0100 0001 0785 1599 0257
Telefon: + 420 602 262 907
Email: bull@arbull.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti BULL spol. s. r. o. umístěného na adrese www.bullarmyshop.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. (1.1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obchodní společnosti BULL spol. s r. o. se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, Česká republika, IČO 41034724, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5978 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, tj. spotřebitelem (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bullarmyshop.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
 2. (1.2.) Vzorková prodejna prodávajícího se nachází na adrese nám. Míru 161, 76824 Hulín (dále jen "vzorková prodejna").
 3. (1.3.) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. (1.4.) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 5. (1.5.) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. (1.6.) Součástí obchodních podmínek jsou dále dokumenty - Vrácení, výměna a reklamace zboží, Reklamační řád a Formulář pro odstoupení od smlouvy.
 7. (1.7.) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. (2.1.) Veškeré objednávky spotřebitelů podané prostřednictvím internetového obchodu www.bullarmyshop.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, že jsou mu srozumitelné a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
 2. (2.2.) Veškeré prezentace zboží k prodeji umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru, jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Tyto prezentace zboží nejsou „návrhem dodat zboží" ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. (2.3.) Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží („poštovné a balné"). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. Zasílání do jiných zemí je možné – v takovém případě veškeré náklady spojené s balením a dodáním zboží nese kupující a tyto náklady mu budou dopočítány individuálně.
 4. (2.4.) Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cena nezahrnuje náklady spojené s dodáním zboží a náklady na navrácení zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. (2.5.) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a způsobu platby,
  c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  (dále společně jen jako „objednávka"). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. (2.6.) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího"), to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Odesláním objednávky se kupující zavazuje za zboží uvedené v objednávce zaplatit.
 7. (2.7.)  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je sjednána v okamžiku doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu (v případě, že je kupující spotřebitel), tedy akceptací návrhu. Kupující může učinit objednávku zboží rovněž prostřednictvím elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. V takovém případě se okamžik vzniku kupní smlouvy řídí ust. § 1731 a násl. občanského zákoníku.
 8. (2.8.) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zboží kupujícímu doručí smluvní přepravce. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží, avšak ne dříve než okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží.
 9. (2.9.) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny jejím převzetím.
 10. (2.10.) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 11. (2.11.) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 12. (2.12.) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně obchodních podmínek.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. (3.1.) Ceny zboží, služeb a přepravného jsou uvedeny v Kč a EUR. Daň z přidané hodnoty je součástí stanovené ceny. V internetovém obchodě jsou ceny smluvní, vždy aktuální a platné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen.
 2. (3.2.) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  a) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve vzorkové prodejně;
  b) v hotovosti na dobírku při předání zboží v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. (3.3.) Společně s kupní cenou je povinen kupující zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Cena zboží společně s náklady spojenými s balením a dodání zboží tvoří celkovou kupní cenu.
 4. (3.4.) Splatnost kupní ceny v případě platby v hotovosti či platby na dobírku nastává v okamžiku převzetí zboží.
 5. (3.5.) Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet prodávajícího, a to pod příslušným variabilním symbolem sděleným kupujícímu prodávajícím.
 6. (3.6.) Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. (3.7.) Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem DPH.

4. SLEVY

 1. (4.1.) Slevy pro profesní zákazníky - příslušníky Armády a Policie České republiky. Příslušníkům Armády a Policie České republiky (včetně příslušníků Městských policií) poskytuje prodávající slevu 10%, která je platná na celý nabízený sortiment. Slevu lze uplatnit na základě prokázání příslušnosti k výše popsaným jednotkám.

5. EXPEDIČNÍ LHŮTY A VYSTAVENÉ DOKLADY

 1. (5.1.) Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky.
 2. (5.2.) Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude kupující informován prostřednictvím elektronické komunikace na adresu elektronické pošty či telefonicky dle údajů poskytnutých kupujícím při uzavření kupní smlouvy či registraci.
 3. (5.3.) Pokud část objednaného zboží není momentálně skladem, celou objednávku prodávající pozastaví a zákazníka informuje o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky.
 4. (5.4.) V případě možnosti expedice pouze části objednávky, bude objednávka rozdělena na části, které jsou skladem. V tomto případě bude kupující hradit náklady spojené s balením a dodáním zboží pouze jednou za celou objednávku.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. (6.1.) Dle čl. 3.3. je kupující povinen společně s cenou zboží uhradit také náklady spojené s balením a dodáním zboží (dále jen "poštovné a balné").
 2. (6.2.) Při objednávce nad 2.500,- Kč včetně DPH s doručením na území České republiky náklady dle čl. 6.1. kupující nehradí.
 3. (6.3.) Přeprava a dodání zboží může proběhnout následujícími způsoby: 
  a) Osobním odběrem ve vzorkové prodejně;
  b) Zásilkovnou;
  c) Přepravní společností PPL/DHL
 4. (6.4.) Výše poplatků: (v rámci České republiky)
  a) Při osobním odběru ve vzorkové prodejně - zdarma
  b) Zásilkovnou – 85 Kč
  c) Přepravní službou PPL/DHL – 128 Kč
 5. (6.5.) Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6. (6.6.) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. (6.7.) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 8. (6.8.) Pokud se zásilka z důvodů na straně kupujícího vrátí jako nedoručená, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů spojených s doručováním.
 9. (6.9.) V případě nedoručení dle čl. 6. 8. bude kupující elektronickou poštou vyzván, aby se vyjádřil k tomu, jak bude se zásilkou dále nakládáno.
 10. (6.10.) Pokud se kupující k výzvě dle čl. 6. 9. ve lhůtě 7 dnů nevyjádří, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 11. (6.11.) Jestliže kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, je povinen uhradit k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné.
 12. (6.12.) Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ NA SLOVENSKO

 1. (7.1.) V případě prodeje zboží na území Slovenské republiky je fakturovaná částka za dodané zboží a přepravní službu vždy v EUR. Cena za přepravu je 250 Kč bez ohledu na hodnotu objednávky a typ dodávky (tedy i u výměn).
 2. (7.2.) Kupující na území Slovenské republiky při převzetí zásilky hradí cenu za zboží a poplatek za přepravu přepravní firmě v EUR, a to podle aktuálního devizového kurzu SKK/EUR nákup, stanoveným Československou obchodní bankou, a.s. ke dni odevzdání zboží na přepravu.
 3. (7.3.) Vracení peněz na Slovensko za vrácené zboží nebo dobropisované zboží je možné jen na bankovní účet, přičemž jako doplňující údaj je bezpodmínečně nutné uvést úplný název banky kupujícího, adresu banky, číslo účtu a IBAN.
 4. (7.4.) Ostatní pravidla obchodních podmínek jsou totožné s podmínkami na území České republiky.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. (8.1.) Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. (8.2.) Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář – Formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: Bull, spol. s. r. o., nám. Míru 161, 76824 Hulín či na adresu elektronické pošty prodávajícího www.bull@arbull.cz.
 3. (8.3.) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. (8.4.) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8. 1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Zboží, které bude kupující zasílat zpět na adresu prodávajícího, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jej kupující převzal při dodání zboží. Ke zboží je kupující povinen přiložit doklad o koupi. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 5. (8.5.) Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, vráceny všechny platby, které prodávající od kupujícího spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. (8.6.) Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebováno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 7. (8.7.) Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu formou storna objednávky do okamžiku, než prodávající předá zboží k přepravě. Zrušení je možné provést na adresu elektronické pošty prodávajícího www.bull@arbull.cz nebo telefonní číslo +420 602 262 907.
 8. (8.8.) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Tento nesmí jevit známky opotřebení nebo užívání.
 9. (8.9.) Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

9. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE), ZÁRUKA

 1. (9.1.) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).
 2. (9.2.) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. (9.3.) Ustanovení uvedená v čl. 9. 2. VOP se nepoužijí:
  a) u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  b) u použitého zboží z důvodu vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
  c) vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. (9.4.) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. (9.5.) Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 6. (9.6.) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, což odpovídá záruční době poskytované prodávajícím za jakost dodaného zboží.
 7. (9.7.) Rozsah záruky a podmínky uplatnění nároků ze záruky jsou definovány v Reklamačním řádu prodávajícího, který je přílohou těchto obchodních podmínek.
 8. (9.8.) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu na věci vnější událost po převzetí zboží kupujícím, nebo pokud vadu způsobil sám kupující. Kupující rovněž nemá právo ze záruky v případě, že nesplní svou povinnost zkontrolovat neporušenost obalu zboží, jelikož se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. (10.1.) Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. (10.2.) Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy bull@arbull.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. (10.3.) Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 4. (10.4.) Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 5. (10.5.) Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. (11.1.) Osobní údaje kupujícího, které jsou součástí kupní smlouvy, jsou nezbytné pro splnění této smlouvy (zejména zpracování objednávky, dodání objednaného zboží, spárování platby a vyřízení reklamace kupujícího). Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. Osobní údaje kupujícího zpracovává prodávající z právního titulu plnění práv a povinností plynoucích mu z kupní smlouvy, nebo uložených mu platnými právními předpisy. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat po dobu existence tohoto smluvního vztahu (do uplynutí zákonné reklamační lhůty) a po zániku smluvního vztahu po dobu 3 leté promlčení doby, kdy z něj hrozí ještě uplatnění právních nároků, prodloužené o 1 kalendářní rok. Uvedené platí, pokud platné právní předpisy nestanoví delší dobu uchování osobních údajů (např. zákona o účetnictví, o archivnictví a spisové službě). Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího budou vymazány po zániku účelu jejich zpracování.
 2. (11.2.) Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů. Další informace o Vašich právech a o tom, jak prodávající osobní údaje zpracovává, chrání, či zda je předává třetím subjektům, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. (12.1.) Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. (12.2.) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 3. (12.3.) Změny kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. (12.4.) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného a balného) uvedenou na internetové adrese www.bullarmyshop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 5. (12.5.) Není-li ve VOP výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Přílohy těchto obchodních podmínek tvoří:
1. Reklamační řád prodávajícího
2. Formulář pro odstoupení od smlouvy
3. Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: BULL spol. s r.o., nám. Míru 161, 768 24 Hulín
Adresa elektronické pošty: bull@arbull.cz
Tel. +420 602 262 907

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018

V Hulíně dne 25. 5. 2018