Úvod / Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti BULL spol. s r. o. se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, Česká republika
IČ: 41034724 DIČ: CZ 41034724
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 5978.

Bankovní spojení: 107-8515990257/0100, Komerční banka, pobočka Kroměříž
IBAN CZ 90 0100 0001 0785 1599 0257
Telefon: + 420 602 262 907
Email: bull@arbull.cz

Pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného webové adrese www.bullarmyshop.cz.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. (1.1) Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží"), u něhož jsou ve lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění (dále jen „ záruční doba") uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace").
 2. (1.2.) Prodávajícím se rozumí společnost BULL spol. s r.o., IČ: 41034724, se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín (dále jen „prodávající"). Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy o koupi jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. (1.3.) Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. Kupujícím se rozumí fyzická osoba, která při uzavření a plnění smlouvy o koupi s Prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující").
 4. (1.4.) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.
 5. (1.5.) Tento Reklamační řád upravuje postup při uplatňování nároků ze záruky za jakost zboží a z vad zboží dodaného prodávajícím kupujícímu a vzájemná práva a povinnosti stran. Tímto Reklamačním řádem se řídí postup prodávajícího v případě uplatnění odpovědnosti ze záruky za jakost zboží.
 6. (1.6.) Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 7. (1.7.) Reklamací se rozumí uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

2. ROZSAH ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 1. (2.1.) Prodávající se zavazuje, že zboží dodané kupujícímu bude v průběhu záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti. V případě nedodržení tohoto závazku se na zboží vyskytuje tzv. záruční vada. Prodávající odpovídá za záruční vady zboží, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, a to za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu.
 2. (2.2.) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:
     a) pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
     b) pokud si kupující vadu sám způsobil,
     c) pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění,
     d) při neodborné manipulaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích,
     e) při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím,
     f) při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce.

3. LHŮTA K UPLATNĚNÍ VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 1. (3.1.) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců (tj. záruční doba).
 2. (3.2.) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 3. (3.3.) Do délky záruční doby se nepočítá doba od přijetí oprávněné reklamace až do doby, kdy je kupující povinen zboží si po vyřízení reklamace převzít.

4. NÁROKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 1. (4.1.) Kupujícímu v případě oprávněného uplatnění práv z vadného plnění náleží nároky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.
 2. (4.2.) Vyskytne-li se u zboží v záruční době vada nebo záruční vada, na kterou se vztahuje záruka podle tohoto Reklamačního řádu, je kupující oprávněn uplatňovat tyto nároky z vad produktů:
  a) v případě, že zboží vykazuje vady a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Posouzení přiměřenosti a úměrnosti náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takového posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat;
  b) v případě, že je vada odstranitelná a kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nového zboží nebo na výměnu součásti;
  c) v případě, že kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží, na výměnu nebo jeho součástí nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. (5.1.) Kupující přebírá od přepravní služby jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky nebo zjistí-li jakýkoliv rozdíl s dodacím listem, sepíše kupující s přepravní službou reklamační protokol nebo zboží nepřevezme.
 2. (5.2.) Pokud po rozbalení zásilky kupující zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, bez zbytečného odkladu vyrozumí prodávajícího, nejpozději však do jednoho pracovního dne, na adresu provozovny BULL spol. s r. o., Nám. Míru 161, 768 24 Hulín, Česká republika nebo telefonicky na číslo 573 334 977 nebo +420 262 907 nebo na email bull@arbull.cz.

6. ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ REKLAMACE

 1. (6.1.) Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. (6.2.) Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

7. VYSTAVENÍ PÍSEMNÉHO POTVRZENÍ

 1. (7.1.) Nebylo-li ze strany prodávající již učiněno, vydá potvrzení kupujícímu dle čl. 1.7.
 2. (7.2.) Kupující žádá o vydání potvrzení až po ověření funkčnosti výrobku.

8. ZPŮSOB REKLAMACE

 1. (8.1.) Reklamace vyřizuje provozovna BULL spol. s r. o., Nám. Míru 161, 768 24 Hulín, Česká republika, telefon: 573 334 977 nebo +420 262 907, email: bull@arbull.cz
 2. (8.2.) Kupující je povinen se prokázat zakoupením zboží u prodávající, a to především dokladem, a je-li to z povahy věci nutné, také potvrzením (účtenka, faktura, výpis z bankovního účtu).
 3. (8.3.) Je-li to z povahy věci potřebné, kupující zboží zašle v úplném stavu, včetně obalů pokud to lze.
 4. (8.4.) Kupující je povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. Při nedostatečně chráněném zboží nemusí být reklamace uznána oprávněnou.
 5. (8.5.) Po přijetí zboží k reklamaci bude kupující informován o nejvhodnější formě a podrobnostech reklamačního řízení.
 6. (8.6.) Kupující bude informován prostřednictvím e-mailu, který slouží jako potvrzení o převzetí zboží k reklamaci. E-mail bude obsahovat popis závady, a přibližné datum vyřízení reklamace.
 7. (8.7.) Prodávající bude kupujícího po vyřízení reklamace kontaktovat e-mailem. Kupující je oprávněn se o průběhu reklamace informovat, a to telefonicky, nebo e-mailem.
 8. (8.8.) O vyřízení reklamace bude vystaven protokol, který bude přiložen ke zboží.

9. POSTUP REKLAMACE - KUPUJÍCÍ

 1. (9.1.) Kupující reklamuje vadu zboží tímto postupem:
  a) vyplní formulář „Reklamační list", kde uvede podrobný popis vady výrobku. U prádla je lépe označit místo vady samolepícím papírovým štítkem,
  b) zvolí, jaké řešení své reklamace požaduje,
  c) zabalí reklamované zboží nejlépe do původního obalu nebo ho jinak bezpečně zabalí. Při zasílání výrobků zpět je třeba zvolit vhodný obal (nejlépe kartonová krabice), aby při přepravě nebyl výrobek poškozen nebo pomačkán (např. nevhodným obalem). Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.
  d) přiloží záruční list nebo daňový doklad, který mu byl doručen spolu se zbožím (či jiné doklady prokazující uzavření kupní smlouvy) a kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy mu bylo zboží dodáno,
  e) takto připravenou zásilku zašle doporučeně (NE na dobírku) na adresu: BULL spol. s r. o., Nám. Míru 161, 768 24 Hulín. Osobně může reklamaci kupující uplatnit v kterékoliv provozovně prodávajícího. V případě potřeby lze prodávajícího kontaktovat: tel. +420 602 262 907.

10. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. (10.1.) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění vad zboží kupujícím, tj. uplatnění vad zboží v souladu s tímto Reklamačním řádem, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 2. (10.2.) Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne přijetí reklamace prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.
 3. (10.3.) Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
 4. (10.4.) Prodávající vydá, popř. zašle kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. (11.1.) Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018. Tímto datem také pozbývají platnost všechny předešlé verze.
 2. (11.2.) Změny Reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
 3. (11.3.) Neoddělitelnou přílohu tohoto Reklamačního řádu tvoří vzor Reklamační list.

V Hulíně dne 25. 5. 2018